EPG voor bestaande bouw per 1 januari 2013

EPG voor bestaande bouw per 1 januari 2013

Er komt een een uniforme rekenmethode om energielabels toe te kennen aan zowel de bestaande bouw als de nieuwbouw: de Energieprestatienorm voor gebouwen (EPG). Dat blijkt uit de brief die toenmalig minister Donner van BZK op 16 december naar de Kamer stuurde.

Deze rekenmethode moet een nog betere voorspeller zijn van de daadwerkelijke energieprestatie van het gebouw. De EPBD stelt dat de rekenmethodiek zoveel mogelijk moet aansluiten bij onderliggende Europese normen. Met de EPG vindt ook een integratie plaats van de tot nu toe afzonderlijke rekenmethoden voor nieuwbouw en bestaande bouw (woningbouw en utiliteitsbouw).

Achtergrond van deze integratie is de vermindering van administratieve lasten en het vergroten van de transparantie van de rekenmethode. DE EPG is een NEN norm (NEN 7120). De EPG treedt per 1 juli 2012 in werking voor de nieuwbouw. Voor de bestaande bouw wordt de methode op dit moment nog verder uitgewerkt. Uitgangspunt is om de
methode uiterlijk 1 januari 2013 voor de bestaande bouw in werking te laten treden.

Bron: Kamerbrief energielabel als hulpmiddel bij energiebesparing in gebouwen