Herziening Europese richtlijn energiebesparing

Herziening Europese richtlijn energiebesparing

De Europese richtlijnen voor energiebesparing in gebouwen (Energy Performance Building Directive – EPBD) is herzien. Vanaf eind 2012 worden een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd. De Europese lidstaten moeten de nieuwe richtlijn binnen 2,5 jaar implementeren. De belangrijkste punten op een rijtje:

‘Nearly zero’
De nieuwe EPBD schrijft voor dat nieuwe gebouwen na 2020 ‘nearly zero’ energie mogen verbruiken en dat de energie die nog nodig is, afkomstig moet zijn uit duurzame bronnen.

Handhavings- en sanctioneringssysteem
Toen het EPDB in 2006 van start ging was het energielabel een van de belangrijkste veranderingen die het invoerde. Met de ‘recast’ die nu is doorgevoerd staan er ook daarvoor wijzigingen op de rol. De grootste verandering is waarschijnlijk de verplichting voor lidstaten om vanaf eind 2012 een handhavings- en sanctioneringssysteem in te voeren voor energielabels. In de praktijk stelt nu slechts ongeveer 15% van de huizenverkopers een energielabel op, mede omdat er geen sancties zijn op het niet hebben van een energielabel. Een strenger controlesysteem moet daar verandering in brengen. De nieuwe EPBD stelt verder extra eisen aan het energielabel, zoals het vermelden van de kosteneffectiviteit van energiebesparende maatregelen.

Ingrijpende renovatie en installaties
Ook schrijft de recast EPBD voor dat lidstaten vanaf 2013 energieprestatie-eisen vastleggen voor alle nieuwe gebouwen en bestaande gebouwen die een ingrijpende renovatie ondergaan. Nu gelden deze energieprestatie-eisen alleen voor renovaties van gebouwen die groter zijn dan 1000 m2. Verder moeten lidstaten volgens de nieuwe Europese wetgeving over een aantal jaren eisen stellen aan technische gebouwsystemen en is een periodieke keuring van verwarmings- en airconditioningssystemen vereist.

Klankbordgroep
In Nederland is de implementatie van de EPBD in handen van Agentschap NL. Hun programma EGO is achter de schermen al druk met voorbereidingen voor de nieuwe wetgeving in 2013. Dat heeft op de eerste plaats hebben een adviserende rol richting het ministerie van VROM/WWI – de opdrachtgever. Als zij eenmaal een bepaalde keuze hebben gemaakt, zal Agentschap NL in samenwerking met marktpartijen en brancheorganisaties een groot deel van het uitvoerende werk op zich nemen. Bij de implementatie van de huidige EPBD is hiervoor al een klankbordgroep gevormd met vertegenwoordigers uit de bouw- en installatiewereld die ongeveer eens per maand overleggen over de nieuwe Europese wetgeving met het ministerie.

Meer info: EPBD recast (Engelstalig)

Bron: Duurzaam Gebouwd