Opinie: Nieuwe regels WKO’s leiden tot meer rendement!

Opinie: Nieuwe regels WKO’s leiden tot meer rendement!

Door Rob van Bergen (ISSO) – Het ontwerpen, realiseren en beheren van duurzame installatiesystemen luistert nauwkeurig. Zo kunnen dicht bij elkaar gelegen bodemenergiesystemen (WKO) elkaar nadelig beïnvloeden. Hierdoor komt het rendement van de systemen onder druk te staan. Dat leidt tot kostbaar verlies van energiepotentie, teleurgestelde klanten en mogelijk ook tot negatieve publiciteit over duurzame energietechnieken.

Minder comfort

Tot dusver zijn de activiteiten in Nederland rondom bodemenergiesystemen overgelaten aan de markt. Dat levert niet voldoende het gewenste resultaat op. Veel bestaande bodemenergiesystemen functioneren niet zoals bedoeld. Het gevolg hiervan is dat het comfort in de aangesloten gebouwen niet gerealiseerd kan worden. De eigenaar van het systeem krijgt niet het gewenste rendement op zijn investering en blijft zitten met ontevreden klanten en gebouwgebruikers.

Nieuwe regels

Met het ‘Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen’ dat per 1 januari 2014 van kracht is:

  • vergroot de overheid het vertrouwen in de diensten
  • verbetert de kwaliteit (tevreden klanten, minder faalkosten)
  • verhoogt het rendement van de systemen
  • wordt de techniek vaker toegepast.

Deze regelgeving is tot stand gekomen in een traject van overleg tussen de overheid (zowel qua regelgeving maar ook als huisvestingsorganisatie) en marktpartijen, vanuit een gedeelde overtuiging dat de kwaliteit van bodemenergiesystemen een krachtige impuls moest krijgen. Vakmanschap bij ontwerp, realisatie en beheer zijn hiervoor noodzakelijke ingrediënten. Daarnaast is onafhankelijk toezicht nodig in de vorm van certificering van bedrijven.

Regelgeving

Het Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen is een verzameling nieuwe en aangepaste voorschriften, verspreid over een aantal besluiten, die met de bescherming van de bodemkwaliteit te maken hebben. Deze hebben betrekking op kwaliteitsaspecten zoals onderlinge beïnvloeding van systemen, energiebalans, buitengebruikstelling en monitoring. Deze voorschriften hebben als doel het uiteindelijke functioneren en het rendement voor de eigenaren van wko-systemen te garanderen. Als kers op de taart is onlangs de methode voor het bepalen van het jaarlijkse rendement van het systeem, de zogenaamde seasonal performance factor (SPF), door een werkgroep van ISSO vastgesteld. Het besluit is op 1 oktober 2013 in werking getreden. Vanaf die datum gelden dus alle nieuwe voorschriften, met uitzondering van de erkenningsplicht van bedrijven. Deze erkenningsplicht gaat in op 1 oktober 2014.

Kwaliteitsborging

Om de strakkere regelgeving tot zijn recht te laten komen is het vanaf 1 oktober 2014 alleen nog aan erkende bedrijven toegestaan om werkzaamheden aan bodemenergiesystemen uit te voeren. Deze eis geldt zowel voor het ontwerp als voor de realisatie en het beheer. Het register van deze erkenning wordt gevoerd door Bodem+, een uitvoeringsorgaan van RWS/Leefomgeving. Een belangrijk onderdeel hiervan is de rendementsgarantie die de leverancier van het systeem de opdrachtgever geeft. Het rendement van het systeem moet jaarlijks gerapporteerd worden en mocht dit te veel afwijken van het contractueel afgesproken rendement, dan dient er onderzocht te worden wat er aan het functioneren van het systeem schort. Aan de hand hiervan kunnen verbetermaatregelen uitgevoerd worden om de situatie weer op orde te brengen.

Visie

Bodemenergiesystemen kunnen een grote bijdrage leveren aan de verduurzaming van onze gebouwde omgeving. Zowel in de individuele en collectieve woningbouw, de renovatie, als in de bestaande en nieuwe utiliteitsgebouwen. Met nieuwe regelgeving voor bodemenergiesystemen wil de overheid samen met de markt de kwaliteit en het functioneren van deze systemen verbeteren. Hierdoor zal het vertrouwen van de markt in deze systemen groter worden. Om dit te kunnen waarmaken is een systeem opgebouwd, gebaseerd op vakmanschap. In de nabije toekomst zullen de resultaten hiervan zichtbaar worden in beter functionerende bodemenergiesystemen.

Ik kijk al uit naar een tijd zonder WKO-dokters!

Leestips

Voor meer informatie kunt u terecht op de websites van:

ISSO: voor technische kennis en opleidingen en info over de regelgeving
KvINL: voor informatie over certificering
RVOnl: alles over subsidieregelingen voor duurzame energietechnieken
Bodem+: alles over bodembescherming
QbisNL: kwaliteitsregister voor erkende en gecertificeerde bedrijven
BodemenergieNL: voor informatie over bodemenergiesystemen en opleidingen

Rob van Bergen is directeur van ISSO, kennisinstituut voor de installatiesector.

Bron: Platform Duurzame Huisvesting