“Overmaat aan gebouwen en plannen inkrimpen”

“Overmaat aan gebouwen en plannen inkrimpen”

Actieagenda Bouw zegt in haar eindrapport dat voor een gezonde balans op de vastgoedmarkt het schrappen van plannen nodig is. “Functiemenging is de uitdaging voor de toekomst”.

Volgens het eindrapport van Actieagenda Bouw en het “actieteam” Renovatie, transformatie en herbestemming, is functiemenging in een meer compacte, stedelijke omgeving noodzakelijk. “De bestaande stedelijke structuur is gebaseerd op het naoorlogse, dominante stedenbouwkundig concept van een functionele scheiding tussen wonen, werken, winkelen, verkeer en recreatie”, aldus Rudy Stroink, voorzitter van het actieteam. “Deze scheiding heeft geleid tot veel monofunctionele omgevingen, terwijl de behoefte zich ontwikkelt naar functiemenging en -verdichting. Dat gaat grotendeels tot stand komen via herontwikkeling en intensivering van het gebruik van de huidige gebouwde omgeving. Dit is een positieve ontwikkeling en zal verder leiden tot lagere maatschappelijke kosten”.

Inkrimpen

Het rapport stelt: “We zullen de overmaat aan plannen en gebouwen moeten inkrimpen. De rekensom is simpel. Niet alles wat we de afgelopen jaren gepland hebben zal ooit uitgevoerd worden. Daarvoor is het aanbod te groot en de groei in ruimtebehoefte te langzaam. Er zal een afboeking van vastgoed, gronden en zeker ook plannen moeten plaatsvinden door de private sector en de overheid. Zo lang er een overmaat boven de markt zweeft, zal een volledig herstel uitblijven vanwege een onzekere waardeontwikkeling.”

Vraaggestuurd

Alle bij de bouw betrokken partijen zullen zich moeten aanpassen aan de nieuwe omstandigheden en zullen nieuwe kennis en technieken moeten ontwikkelen voor de nieuwe opgave. Wachten is geen optie. Tegelijk moet het ruimtelijke ordeningsinstrumentarium aangepast worden om aan te sluiten bij de nieuwe praktijk. De nieuwe bouwpraktijk heeft als belangrijkste kenmerk een verschuiving van een aanbodgestuurde naar een vraaggestuurde ruimtelijke ontwikkeling. Een verschuiving op basis van een directe verbinding met een nieuwe zich steeds duidelijker manifesterende vraag. De klant weet meer dan ooit wat hij of zij wil.

Kansen

De nieuwe behoefte vraagt om nieuwe producten; andere woningtypes, nieuwe winkelformules, andere werkgebouwen en andere omgevingen. Producten die in samenspraak met, of bij wijze van co-creatie, mede door de vraagkant gerealiseerd zullen gaan worden. daar liggen de kansen voor de bouwsector. Stroink: “Een belangrijk kenmerk van de nieuwe praktijk is het ontstaan van grote regionale verschillen. Per regio, per stad en per dorp is een andere aanpak noodzakelijk, afhankelijk van de groei of krimp, de ligging, de kwaliteit van het aanbod, de economische veranderingen, etc.”.

Stimuleren

Om het ondernemerschap te stimuleren op het gebied van renovatie, transformatie en herbestemming komt het team met een aantal concrete aanbevelingen voor de toekomst, variërend van een roadshow en innovatieprijs tot aan het oprichten van een ‘premier league’ van renovatiehogescholen. Het gedachtegoed van het actieteam wordt overgedragen aan het Nationaal Renovatie Platform en het H-Team. Zij zullen met de voorstellen aan de slag gaan. Het persbericht valt hier te lezen.

(Beeld: Actieagenda Bouw)