Subsidieregeling energiebesparing en verduurzaming sportclubs

Subsidieregeling energiebesparing en verduurzaming sportclubs

Ter vervanging van de per 1 januari 2015 afgeschafte teruggaveregeling van energiebelasting voor sportclubs, wordt per 1 januari 2016 de subsidieregeling energiebesparing en verduurzaming sportaccommodaties opengesteld.

Eind 2013 bleek uit een Kamerbrief dat de minister Schippers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) de zogenoemde Ecotax wilde beëindigen en tegelijkertijd onderzoek zou starten naar een mogelijke subsidieregeling ter stimulering van energiebesparende maatregelen voor sportlocaties. In haar Kamerbrief valt voor oplettende lezers op dat de bestaande regeling, waarbij sportclubs de betaalde energiebelasting kunnen terugvragen, zou eindigen met ingang van boekjaar 2015.

Ook in haar Kamerbrief van oktober 2014 staat dat sportclubs ‘in 2015 voor het laatste jaar gebruik kunnen maken van de huidige regeling teruggave energiebelasting’. Voor lopend boekjaar is dat voor sportverenigingen en -stichtingen een gat in de begroting, die afhankelijk van de omvang van de energierekening 30% tot zelfs 200% van de jaarkosten voor energie kan betekenen. Daarvoor is – en blijft – niets geregeld. Maar Kamervragen hebben er wel toe geleid dat een nieuwe regeling in de maak kwam.

Subsidie voor gebouw- en installatietechnische verbeteringen

De teruggave van energiebelasting was voor vele sportclubs een broodnodige extra om de begroting te kunnen dichten. De nieuwe regeling kan daarbij helpen, maar wel via een omweg. Sportverenigingen en -stichtingen die investeren in energiebesparende maatregelen, kunnen daarvoor een subsidie ontvangen van maximaal 30% van de investeringskosten, exclusief arbeidsloon. Door die maatregelen zal de energierekening lager gaan uitvallen.

Dus alleen sportclubs die in staat zijn om hetzij uit eigen middelen, hetzij via bancaire financiering investeringen in een verbeterde energie-efficiëntie tot stand te brengen, hebben een voordeel. Zij het pas op langere termijn: veel investeringen kennen lange terugverdientijden, en hoewel een investering budgetneutraal doorgevoerd kan worden, is enig voordeel in de begroting pas terug te zien na tien jaar of méér. De regeling vervangt dus in geen enkel opzicht de Ecotax of teruggave energiebelasting voor sportclubs.

Verduurzaming sportlocaties blijft achter

Achterliggende reden van deze nieuwe regeling is dat het kabinet vindt dat op het gebied van verduurzaming van sportaccommodaties te weinig gebeurt. Als belemmering noemt men de financiering als belangrijkste. De nieuwe subsidieregeling kan daar iets aan veranderen en beter nog: onderdeel van de regeling is een borgstelling voor de financiering van het deel dat niet gesubsidieerd wordt. Dat maakt het praten met de eigenaar van de sportlocatie, de gemeente en de bank een stuk makkelijker.

Activatie

De regeling ziet er in beginsel goed uit, en sportaccommodaties waarbij eigenaren en de besturen van de clubs elkaar makkelijk kunnen vinden, maken een kans om een succesvolle businesscase op te bouwen. Het gaat dan om verbeteren van gebouwgebonden installaties (verwarming, ventilatie, verlichting) en vooral ook veld- en baanverlichting.

Om sportclubs te activeren, dat wil zeggen te helpen bij verduurzaming, is de markt aan zet. De eerste partij die zich als dienstverlener aanbiedt en een inmiddels werkend programma heeft gericht op sportverenigingen en -stichtingen, is de Energie Estafette. Deze projectorganisatie verzorgt advies, planvorming, financiering en dus de subsidie met borgstelling.

De Energie Estafette, die inmiddels al een aantal sportlocaties begeleidt in de provincie Flevoland in samenwerking met duurzaamheidsbank DE-on, heeft een praktische werkwijze ontwikkeld waarmee sportclubbesturen aan de gang kunnen. Na een energie-audit worden haalbare maatregelen gedefinieerd en wordt een financieringsplan gemaakt. Bij groen licht wordt de subsidie aangevraagd en is de sportaccommodatie verzekerd van een haalbare businesscase.

Voorbereiden en inschrijven

Om gebruik te kunnen maken van de subsidie, is het zaak voorbereidingen te treffen. Jaarlijks zal 6 miljoen euro beschikbaar zijn, voldoende voor naar schatting 400 aanvragen. De maximale subsidie bedraagt 30% van de investeringskosten ex. arbeidsloon voor verenigingen, en 15% voor stichtingen. Per jaar wordt voor maximaal 125.000 euro subsidie verleend.

Slimme clubs gaan dus verduurzamen in stappen. De regeling wordt vandaag formeel bekend gemaakt en inschrijven kan per 4 januari 2016, vanaf 09:00 uur. Om een plan inclusief financiering gereed te maken voor het indienen van de aanvraag voor de subsidie, moet enkele maanden gerekend worden. Immers, energieonderzoek is nodig en de aanbesteding van opgespoorde verbetermaatregelen.

Meer informatie over de subsidieregeling energiebesparende maatregelen sportaccommodaties kan gevonden worden op Energie Estafette. De tekst van de regeling zelf is te vinden op de website van RVO.nl.

 

Beeld Sportclub_zonnedak101: ILIOTEC Solar GmbH