Kamervragen na brief Bouwend Nederland over energiebesparing gebouwde omgeving

Kamervragen na brief Bouwend Nederland over energiebesparing gebouwde omgeving

Er zijn kamervragen gesteld na aanleiding van een brief van Bouwend Nederland aan Tweede Kamerleden. Hierin waarschuwt Bouwend Nederland dat de in het SER-Energieakkoord vastgelegde afspraken over energiebesparing van de gebouwde omgeving in het huidige tempo niet worden gehaald.

Bouwend Nederland liet in 2016 twee marktanalyses uitvoeren naar de motieven van particulieren en woningbouwcorporaties om hun woningen wel of niet te verduurzamen. Uit deze onderzoeken bleek onder andere dat slechts 1 op de 100 particulieren concreet plannen heeft binnen een jaar de woning te verduurzamen. De 43 onderzochte woningbouwcorporaties vonden allen verduurzaming belangrijk, maar geen één zet actief in op verduurzaming door gebrek aan financiële mogelijkheden en praktische hobbels.

Verduurzaming versnellen

In de brief aan de Kamer heeft Bouwend Nederland een aantal suggesties gedaan die de praktische en financiële hobbels, die versnelling van het verduurzamingstempo in de weg staan, kunnen wegnemen. Zo pleit Bouwend Nederland in de huursector voor een serieuze positionering van verduurzaming in het voorraadbeheer en de meerjarenonderhoudsplanning,. Plus de toename van de investeringsruimte van corporaties. Op korte termijn pleit Bouwend Nederland voor het naar voren halen van de inzet van financiën uit de STEP regeling en continuering van de salderingsregeling zonne-energie. Als vervolg op het Energieakkoord wordt gepleit voor gebouwgebonden financieringsmogelijkheden, aanpassen verhuurdersheffing en korting op de verhuurdersheffing bij investeringen in verduurzaming en goede financieringsmogelijkheden voor tussenstappen naar de realisatie van energieneutrale woningen.

Voor koopwoningen pleit Bouwend Nederland voor toename van de bewustwording van het belang van verduurzaming bij particulieren en een goede ontsluiting van verduurzamingsmogelijkheden, plus het vergroten van de investeringsruimte van particulieren. Op korte termijn suggereert Bouwend Nederland een nationale voorlichtingscampagne woningverduurzaming en voortzetting van het VNG Programma Energie. Plus een efficiënte inzet van subsidies, de verruiming van hypotheken voor verduurzamingsmaatregelen en continuering van de salderingsregeling zonne-energie. Als vervolg op het Energieakkoord wordt gepleit voor gebouwgebonden financieringsmogelijkheden, laag BTW op verduurzamingsmaatregelen en of een aftrekpost op inkomstenbelasting.

In de utiliteit wordt gepleit voor een serieuze handhaving van de Wet Milieubeheer.

Kamervragen

Naar aanleiding van de brief werden in het Algemeen Overleg van 1 juni meerdere vragen gesteld door CDA, VVD en GroenLinks aan minister Blok. De minister zei onder andere toe te onderzoeken of het mogelijk is de toets die corporaties uitvoeren om te bepalen of een verduurzaming rendabel uitpakt en momenteel de verduurzaming afremt, uit te gaan voeren over de gehele woonlasten in plaats van de kale huurprijs. Dit zou de remmende werking van de toets moeten verminderen.

Toezeggingen

Verder deed de minister diverse toezeggingen. Zo beloofde hij voor de zomer te onderzoeken of het mogelijk is om corporaties de energieprestatievergoeding (EPV) voor labelsprongen ook te laten gebruiken voor lagere ambities dan nul-op-de-meterwoningen. Daarnaast zei Blok toe met Aedes en de Woonbond te gaan praten over de vormgeving van een woonlastenwaarborg (hierop kunnen huurders een beroep doen als zij kunnen laten zien dat hun woonlasten door de EPV zijn gestegen).

Helen Visser, Secretaris van de beleidsadviescommissie Duurzaamheid van Bouwend Nederland, is blij met de toezeggingen: ‘Bouwend Nederland hecht als mede-ondertekenaar van het SER Energieakkoord aan de doelstellingen. We zien nu een imperfecte markt: technisch kan heel veel, maar gebouweigenaren kiezen nog niet massaal voor verduurzamen. Daarom hebben we de marktanalyses laten uitvoeren en de brief naar de Kamer gestuurd. We vinden het belangrijk en goed dat dit debat serieus gevoerd wordt en de minister vragen heeft gehad die direct aansluiten op de punten die Bouwend Nederland ook bepleit.’

Lees hier de brief van Bouwend Nederland aan de Twee Kamer

Bron: Bouwend Nederland