Aedes vreest negatieve gevolgen NOM bij aanpassing salderingsregeling

Aedes vreest negatieve gevolgen NOM bij aanpassing salderingsregeling

Salderen is voor woningcorporaties cruciaal voor het succes van nul-op-de-meterwoningen, zegt de vereniging van woningcorporaties Aedes. Ze is bang dat er bij de aanpassing van de regeling te weinig rekening wordt gehouden met woningcorporaties.

Aedes maakt zich zorgen nadat minister Kamp vorige week aan de Tweede Kamer heeft laten weten serieus te overwegen om de huidige salderingsregeling aan te passen. Kamp doet zijn uitspraken naar aanleiding van het rapport De historische impact van salderen, uitgevoerd door PriceWaterhouseCoopers (PwC) in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Uit het evaluatierapport blijkt dat financiële stimulans van de overheid nog nodig is om investeringen in lokale hernieuwbare energieproductie te stimuleren en de huidige groei te behouden. De gemiddelde jaarlijkse groei van geïnstalleerde vermogen zon-PV bij kleinverbruikers betrof vanaf 2015 91%, tegenover een groei van gemiddeld 13% in de periode van 2004 tot 2011. Daarbij heeft salderen ervoor gezorgd dat de terugverdientijd is verkort van 14 naar 7 jaar. Woningbouwcorporaties accepteren in het algemeen langere terugverdientijden, maar er bestaan voor hen andere belemmerende factoren, zoals voldoende financieel voordeel voor de huurder en voldoende dakoppervlak staat in het rapport.

Toch blijkt uit het rapport dat de salderingsregeling voor de overheid erg duur is. De gederfde energiebelasting en opslag duurzame energie (ODE) als gevolg van de salderingsregeling wordt in het rapport op 80 miljoen euro in 2015 geschat. ‘Op basis van de vergelijking in termen van euro’s per ton vermeden CO2-uitstoot blijkt de salderingsregeling met 269 euro per Mton CO2 een relatief dure regeling. Voor grootschalige zon-PV in de SDE+ is dat 159 euro per Mton CO2’, zegt minister Kamp. Daarnaast is de regeling geen stimulans voor zonnepaneelbezitters om te investeren in opslagbatterijen.

Onderzoek: focus op particulieren

Volgens Aedes focust het onderzoek nog te veel op particuliere bewoners die geld hebben om te investeren. Positieve effecten op de huursector en de mogelijkheden voor externe investeerders zijn hierin niet of nauwelijks meegenomen. Bovendien vindt Aedes dat het onderzoek te veel kijkt naar de financiële kosten en opbrengsten van saldering. En dit vergelijkt met bijvoorbeeld de financiële kosten en opbrengsten van verbranding van biomassa in een kolencentrale. Maatschappelijke en sociale effecten van saldering zoals afname van energie-armoede en ontstaan van buurtinitiatieven komen niet terug in het evaluatierapport. Laatstgenoemde effecten zijn voor corporaties en gemeenten juist van grote waarde.

Nul-op-de-meter volledig afhankelijk salderen

Aedes benadrukt ook dat de business case voor de nul-op-de-meterwoningen (NOM-woningen) volledig afhankelijk is van het voortbestaan van de saldering. Corporaties, bouwers en overheid zetten zich in om NOM een succes te maken. Aedes vindt het zorgelijk dat dit nergens genoemd wordt.

Geef zekerheid voor lange termijn

Aedes erkent dat de huidige salderingsregeling voor corporaties ook juist beperkingen kent. De huidige regeling biedt te weinig zekerheid voor de langere termijn. Door deze onzekerheid maken minder corporaties en externe investeerders gebruik van de regeling dan particuliere bewoners. Aedes roept dan ook op om de regeling te verbeteren: belast zonnestroom minimaal de vijftien jaar na de investering niet.

Minister Kamp heeft ECN opdracht gegeven om verschillende opties voor de aanpassing van de salderingsregeling door te rekenen. Daarnaast zal de minister een begin 2017 een stakeholders bijeenkomst organiseren om met een grotere groep belanghebbenden te spreken over de uitgangspunten voor en de vormgeving van een nieuwe regeling vanaf 2020. Over de resultaten zal minister Kamp de Kamer in het voorjaar informeren.

Bron: persbericht Aedes / Brief minister Kamp aan Tweede Kamer