Nieuwe checklist ‘Split Incentive’ voor toezichthouders

Nieuwe checklist ‘Split Incentive’ voor toezichthouders

De split incentive is een knelpunt dat wordt ervaren in de vastgoedsector met (interne) huurders en verhuurders. De eigenaar van het pand investeert in het project, terwijl de huurder daardoor een lagere energierekening krijgt en daarvan profiteert.

Het Platform Duurzame Huisvesting heeft met een aantal stakeholders een handreiking opgesteld die het voor toezichthouders makkelijk moet maken om het gesprek aan te gaan met huurder en verhuurder. De handreiking is concreet uitgewerkt in een checklist die inzichtelijk voor alle toezichthouders is te gebruiken.

Op 23 oktober werd de handreiking overhandigd door Selina Roskam van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en lid Platform Duurzame Huisvesting aan Emile Pilage van Omgevingsdienst Regio Nijmegen. De handreiking bevat onder andere een stappenplan om de split incentive aan te pakken. Dit stappenplan is uitgewerkt tot een concrete checklist voor toezichthouders. Van vooronderzoek tot resultaat staat kort en bonding uitgelegd welke stappen genomen dienen te worden om samen tot een uitkomst te komen. Belangrijk daarbij zijn ook de ‘kruisjeslijsten’, waarin duidelijk wordt aangegeven wie (huurder of verhuurder) verantwoordelijk is voor de desbetreffende maatregel. Volgens Emile Pilage is deze handreiking waardevol: ‘Toezichthouders willen graag helderheid, een kruisjeslijst als deze kan daarbij helpen.’ De handreiking, checklist en kruisjeslijsten zijn terug te vinden op de website van het Platform Duurzame Huisvesting.

Achtergrond

In het ‘Energieakkoord voor duurzame groei’ is afgesproken dat de partijen zich inzetten voor de realisatie van energiebesparende maatregelen, die zich in vijf jaar of minder terugverdienen. Het gaat hier zowel om de bedrijven die deze maatregelen kunnen treffen, als om de lokale overheden die de al bestaande verplichting in de Wet Milieubeheer om deze maatregelen te treffen, vaker en intensiever zullen controleren. Om dit voor beide partijen makkelijker te maken, is in het Energieakkoord ook afgesproken om ‘erkende maatregelenlijsten’ op te stellen. De erkende maatregelen zijn opgenomen in bijlage 10 van de Regeling behorend bij het Activiteitenbesluit. Als de ondernemer de erkende maatregelen doorvoert, voldoet hij aan de energiebesparingsplicht uit het Activiteitenbesluit.

De ondernemer mag ook op een andere manier voldoen aan de energiebesparingsplicht uit het Activiteitenbesluit. Het bevoegd gezag ziet dan toe op energiebesparing als voor de invoering van de erkende maatregelen.

Voor ondernemers die te maken hebben met de Regeling behorend bij het Activiteitenbesluit wordt het met de ‘erkende maatregelenlijsten’ makkelijker om energiebesparende maatregelen te nemen. Voor het bevoegd gezag wordt het daarmee gemakkelijker om deze te controleren. Het voorkomt discussie en rekenwerk. Bij kantoorgebruikers en in de retail speelt de vraag wie, de huurder of verhuurder, op basis van het huurcontract, aanspreekbaar is voor energiebesparing.

Platform Duurzame Huisvesting

Het Platform Duurzame Huisvesting is de regiepartner en het aanspreekpunt in de vastgoedsector voor het versneld grootschalig verduurzamen van de Nederlandse bedrijfshuisvesting. Het Platform Duurzame Huisvesting vormt een netwerk van professionals die een belangrijke rol spelen in de verduurzaming van de bestaande bedrijfshuisvesting. Het Platform Duurzame Huisvesting is een alliantie van branche-, kennis- en koepelorganisaties. Leden zijn betrokken bij de bouw, het onderhoud en beheer van gebouwen, het investeren en beleggen in gebouwen en het managen van gebouwgebonden faciliteiten. Het Platform verenigt de multidisciplinaire vastgoedketen om gezamenlijk het belang van een duurzaam en beter morgen te agenderen. Dit is wat ons drijft en bindt.

Bron: Platform Duurzame Huisvesting