Dossier: Energielabel

Laatste update: najaar 2014

Door F&B, specialisten in energie en milieu  – Een energielabel laat zien hoe zuinig een woning of gebouw is en wat er beter kan. Van de isolatie van dak, muren, vloer en ramen tot de energiezuinigheid van installaties. Een energiezuinig huis of gebouw zorgt voor lagere energierekeningen en meer comfort. Sinds 1 januari 2008 is het label verplicht voor huiseigenaren die hun huis gaan verkopen of verhuren. Dit wordt in Nederland nog niet stringent gehandhaafd.

Dit dossier biedt achtergronden over de wettelijke basis van het label, certificering en klachtenregelingen rond het energielabel.

Energy Performance of Buildings Directive

De Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) werd geïntroduceerd in 2002 en is een richtlijn van de Europese Commissie die EU-lidstaten verplicht minimum normen te stellen aan de energieprestatie van nieuwe en gerenoveerde gebouwen. Verder verplicht de richtlijn elk lidstaat nieuwe energieprestatiecertificaten te introduceren. In Nederland zijn dit de Energielabels.

Wanneer een bestaand huis van eigenaar of huurder verandert, moet volgens de Energy Performance of Buildings Directive een energieprestatiecertificaat getoond worden aan de nieuwe eigenaar of huurder. Dit certificaat bevat een energieprestatielabel en in de meeste lidstaten bevat het tevens aanbevelingen voor rendabele energiebesparende maatregelen.

De energiebesparende maatregelen die aanbevolen worden in een energieprestatiecertificaat zijn geen verplichte maatregelen. Er wordt aangenomen dat de besluitvorming door huiseigenaren vooral gebaseerd is op financiële besparingen.

Er bestaat het gevaar dat een groot deel van het potentieel voor energiebesparing in bestaande huizen niet gerealiseerd zal worden. Dit is zeer relevant aangezien huizen in particulier bezit ongeveer 60% van het energiebesparingpotentieel in bestaande gebouwen vertegenwoordigen en 75% van de huizenvoorraad in Europa.

Herziene EPBD Richtlijn

Inmiddels is het Europees parlement akkoord gegaan met een herziene versie van de EPBD. In deze aangepaste richtlijn wordt onder andere geregeld dat er sancties moeten zijn als gebouweigenaren geen energielabel overhandigen bij de overdracht van een gebouw bij verkoop of verhuur. Ook moeten landen energieprestatie-eisen opleggen bij grootschalige verbouwingen. Nederland beoogt dit per 1 januari 2013 georganiseerd te hebben.

Certificering met BRL 9500

Wanneer iemand energielabels wilt verstrekken dan kan dat alleen wanneer de organisatie over een BRL certificering volgens BRL 9500 beschikt. Is de organisatie niet BRL 9500 gecertificeerd maar wil deze organisatie wel energielabels kunnen verstrekken, sluit deze zich aan bij een BRL 9500 gecertificeerd bedrijf.

Aansluiten kan alleen wanneer men in het bezit is van het bewijs van vakbekwaamheid (diploma) tot EPA-Adviseur. Alleen BRL 9500 gecertificeerde organisaties mogen energielabels afmelden bij het Agentschap NL. Een eis binnen BRL certificering volgens BRL 9500 is het ‘bewijs van vakbekwaamheid’ (diploma) tot EPA adviseur. Ten minste één medewerker dient in het bezit te zijn van het ‘bewijs van vakbekwaamheid’.

Organisaties met een BRL 9500 certificaat tonen aan dat zij de kwaliteit van het proces van opname tot en met het verstrekken van het energielabel en/of het geven van EPA-maatwerkadvies beheersen. Het algemene deel van BRL 9500 bevat eisen die zowel voor het energieprestatiecertificaat als voor het EPA-maatwerkadvies gelden, ongeacht het soort gebouw. Daarnaast kent BRL certificering verschillende certificatiemogelijkheden:

– Energieprestatiecertificaat, bestaande woningen (BRL9500-01)

– EPA-maatwerkadvies, bestaande woningen (BRL9500-02)

– Energieprestatiecertificaat, bestaande utiliteitsgebouwen (BRL9500-03)

–  EPA-maatwerkadvies, bestaande utiliteitsgebouwen (BRL9500-04)

Klachten

Als iemand het niet eens is met het toegekende energielabel, is het raadzaam om eerst te trachten er tussen adviseur en klant uit te komen. Lukt dat niet, dan kan men een beroep doen op de klachtenregeling bij het digitale klachtenloket www.energielabelklachten.nl.

De klacht wordt dan onderzocht. Is iemand het vervolgens niet eens met de uitkomst van het onderzoek, dan kan de klacht voorgelegd worden aan de Geschillencommissie. De Geschillencommissie behandelt alleen klachten die eerst voorgelegd zijn aan het Klachtenloket.

Brancheverenigingen

FedEC (Federatie van Energieconsultants) en AvEPA (Associatie van Energie Prestatie Adviseurs zijn de brancheverenigingen waarbij de meeste adviseurs aansluiting zoeken om over de juiste infroamtie te beschikken en gezamenlijke belangen te behartigen.

MeerMetMinder

MeerMetMinder is een gezamenlijk initiatief van de Rijksoverheid, woningcorporaties, bouw-, installatie- en energiebedrijven. Als nationale aanpak werkt MeerMetMinder samen met verschillende partijen. Hieronder een overzicht van de belangrijkste partners.

– Agentschap NL
– Milieu Centraal
– NVM
– Technische Unie
– VBO Makelaar
– VvE Belang

MeerMetMinder is initiatiefnemen van het Woningdossier. Het Woningdossier is een online en woninggebonden dossier, waarin automatisch een indicatief energielabel staat vermeld, als het officiële energielabel nog niet bekend is.

Het is een ‘onderhoudsboekje’ voor een huis waarin men kan bijhouden wat er gedaan kan worden om de woning zo energiezuinig mogelijk te maken. Daarnaast is er te zien welke energiebesparende maatregelen voor de woning het meest rendabel zijn. Behalve dat is het ook mogelijk om berekeningen uit te voeren met maatregelpakketten.

Certificerende instellingen

Bij het KBI zijn openbare lijsten van gecertificeerde adviseurs in te zien via www.stichtingkbi.nl.

Certificerende instellingen zijn:

IKOBBKB

KIWA nv

SKW Certificatie BV

Dekra Certification B.V.